ایکس تموس المنت

سبک عنصر پست ماسونری

unnamed

دامپینگ چین، بهانه فولادسازان است

مدیر اجرایی گروه شرکت‌های فولاد یار بر لزوم بهبود تکنولوژی تولید در کارخانه‌های فولادسازی ایران تاکید کرد و گفت: متاسفانه در حالی که طی یک سال گذشته قیمت فولاد در بازارهای جهانی نزولی بوده اما در ایران قیمت فولاد نه تنها کاهش نیافته بلکه ثابت مانده و حتی افزایش جزئی هم داشته است.

ادامه مطلب

ایکس تموس المنت

وبلاگ پیش فرض

دامپینگ چین، بهانه فولادسازان است

مدیر اجرایی گروه شرکت‌های فولاد یار بر لزوم بهبود تکنولوژی تولید در کارخانه‌های فولادسازی ایران تاکید کرد و گفت: متاسفانه در حالی که طی یک سال گذشته قیمت فولاد در بازارهای جهانی نزولی بوده اما در ایران قیمت فولاد نه تنها کاهش نیافته بلکه ثابت مانده و حتی افزایش جزئی هم داشته است.

ادامه مطلب

ایکس تموس المنت

وبلاگ با تصاویر کوچک

دامپینگ چین، بهانه فولادسازان است

مدیر اجرایی گروه شرکت‌های فولاد یار بر لزوم بهبود تکنولوژی تولید در کارخانه‌های فولادسازی ایران تاکید کرد و گفت: متاسفانه در حالی که طی یک سال گذشته قیمت فولاد در بازارهای جهانی نزولی بوده اما در ایران قیمت فولاد نه تنها کاهش نیافته بلکه ثابت مانده و حتی افزایش جزئی هم داشته است.

ادامه مطلب

ایکس تموس المنت

وبلاگ شطرنجی

دامپینگ چین، بهانه فولادسازان است

مدیر اجرایی گروه شرکت‌های فولاد یار بر لزوم بهبود تکنولوژی تولید در کارخانه‌های فولادسازی ایران تاکید کرد و گفت: متاسفانه در حالی که طی یک سال گذشته قیمت فولاد در بازارهای جهانی نزولی بوده اما در ایران قیمت فولاد نه تنها کاهش نیافته بلکه ثابت مانده و حتی افزایش جزئی هم داشته است.

ادامه مطلب

ایکس تموس المنت

وبلاگ آلترناتیو

مقالات

دامپینگ چین، بهانه فولادسازان است

مدیر اجرایی گروه شرکت‌های فولاد یار بر لزوم بهبود تکنولوژی تولید در کارخانه‌های فولادسازی ایران تاکید کرد و گفت: متاسفانه در حالی که طی یک سال گذشته قیمت فولاد در بازارهای جهانی نزولی بوده اما در ایران قیمت فولاد نه تنها کاهش نیافته بلکه ثابت مانده و حتی افزایش جزئی هم داشته است.

ادامه مطلب

ایکس تموس المنت

پست های چرخشی